Facebook YouTube

Paweł Józef Gondek

Polski filozof, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii, nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, profesor uczelni w Katedrze Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL. Skarbnik w Polskim Towarzystwie Tomasza z Akwinu (Polski Oddział Societa Internazionale Tommaso d’Aquino). Członek redakcji pisma „Człowiek w kulturze”, członek-współpracownik Towarzystwa Naukowego KUL, członek redakcji kwartalnika „Zeszyty Naukowe KUL”. 

 

Przebieg edukacji 

 • 1988 – 1993 – studia na Wydziale Filozofii KUL 
 • 1993 – obrona pracy magisterskiej pt. „Problematyka zasady racji dostatecznej w teorii bytu” pisanej pod kierunkiem o. prof. dr hab. Mieczysława A. Krąpca OP.  
 • 2004 – obrona pracy doktorskiej „Problem celowości w filozofii Arystotelesa”, promotor ks. prof. dr hab. A. Maryniarczyk, recenzenci: ks. prof. dr hab. E. Morawiec, dr hab. W. Dłubacz. 
 • 2016 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia na podstawie dorobku oraz rozprawy „Projekt autonomicznej filozofii realistycznej. Mieczysława A. Krąpca i Stanisława Kamińskiego teoria bytu”. 

Towarzystwa naukowe

 • Od 1997 skarbnik w Polskim Towarzystwie Tomasza z Akwinu (Polski Oddział Societa Internazionale Tommaso d’Aquino). 
 • Od 2004 członek redakcji pisma „Człowiek w kulturze” 
 • Od 2006 członek-współpracownik Towarzystwa Naukowego KUL 
 • Od 2006 członek redakcji kwartalnika „Zeszyty Naukowe KUL” 

Istotne publikacje – pełna lista kliknij w link

Artykuły 

 • Funkcja przyczyny celowej w kontekście wyjaśniania naukowego u Arystotelesa w: Wierność rzeczywistości. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL O. prof. Mieczysława A. Krąpca, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, ss. 89-99. 
 • Understanding of Reality and the Fundament of Scientific Cognition w: „Atti del V Congresso Tomista Internazionale „L’umanesimo cristiano nel III millennio: la prospettiva di Tommaso d’Aquino”, Roma 21-25 settembre 2003″. 
 • Znaczenie przyczyny celowej w wyjaśnianiu rzeczywistości, w: A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski (red.), Analogia w filozofii, Lublin 2005, s. 287-307. 
 • Problem pochodzenia materii pierwszej w: Tomasz z Akwinu, O ideach. Przekład – Komentarz – Studia, A. Maryniarczyk (red.) (w druku). 
 • Doradztwo zawodowe wobec współczesnych technologii w: Materiały z konferencji „Wyzwania dla współczesnego doradztwa zawodowego” Lublin 2005, s. 111-123. 
 • Safety of Man in Context of the Global Information Society w: „Zeszyty Naukowe USPV” Wilno 2006 (w druku). 
 • Celowość czy przypadek w rozumieniu natury w: A Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek (red.) Substancja – natura – prawo naturalne, Lublin 2006, s. 223-237. 

Monografia naukowa 

 • Problem celowości w filozofii Arystotelesa (w przygotowaniu) 

Hasła enyklopedyczne 

 • „Cel” w: Powszechna Encyklopedia Filozofii t. II, Lublin 2001, s. 68-69. 
 • „Celowość” w: Powszechna Encyklopedia Filozofii t. II, Lublin 2001, s. 70-75. 
 • „Krates z Teb” w: Powszechna Encyklopedia Filozofii T. VI, Lublin 2005, s. 
 • „Monada” w: Powszechna Encyklopedia Filozofii t. VII, Lublin 2006, s. 338-339. 
 • „Pirron” w: Powszechna Encyklopedia Filozofii t. VIII, Lublin 2007, s. 239-240 

Redakcje 

 • „Wprowadzenie do filozofii. Przewodnik” t. 1-3, Lublin 2000; 
 • Redakcja wydania i Wprowadzenie w: Feliks Konieczny, Obronić cywilizację łacińską, Lublin 2002, s. 5-9. 
 • Redakcja „Przyszłość cywilizacji Zachodu. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Filozofii Kultury KUL”, Lublin 2003. 
 • Redakcja „Kultura wobec techniki. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Filozofii Kultury KUL”, Lublin 2004. 
 • Redakcja „Substancja – natura – prawo naturalne”, Lublin 2006 (wspólnie z A. Maryniarczyk i K. Stępień) 

 

Zainteresowania naukowe: 

 • metafizyka, 
 • antropologia, 
 • filozofia kultury, 
 • teoria cywilizacji 
 • retoryka