Sylwetka absolwenta

Studia z zakresu retoryki odbywają się na I stopniu (absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata) i II stopniu (absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra). Zarówno I jak i II stopień wyposaża absolwenta w kompetencje, które przydają mu się w życiu zawodowym. Trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek dziedzinę, w której nie byłyby istotne takie kompetencje, jak umiejętność precyzyjnego formułowania myśli i wypowiadania ich w sposób klarowny i zrozumiały; kreatywne myślenie; umiejętność formułowania różnorodnych argumentów i skutecznego przekonywania; czy wreszcie umiejętność stosownego zachowania się w różnych sytuacjach. To tylko niektóre zdolności, jakie może wypracować w sobie student naszego kierunku.

Co konkretnie wie i potrafi absolwent Retoryki Stosowanej po ukończeniu studiów I stopnia?

Posiada on wiedzę z zakresu klasycznej i współczesnej retoryki oraz jej zastosowań w zakresie tworzenia przekazów marketingowych, budowania strategii promocyjnych i reklamowych, prowadzenia debat i dyskusji, analizy i kreowania wizerunku, sztuki autoprezentacji oraz doradztwa.

Dzięki tym umiejętnościom potrafi tworzyć przekazy artystycznych, nauczać retoryki i prowadzić warsztaty retoryczne, planować mowy i organizować wystąpienia okolicznościowe. To wszystko natomiast wchodzi w zakres tzw. kompetencji trenerskich.

Warto dodać, że posiada umiejętności i kompetencje obejmujące sztukę argumentowania oraz umiejętność stosowania technik i strategii negocjacyjnych, jak również zdolność rozpoznawania manipulacji w negocjacjach.

Dodatkowo posiada umiejętności w zakresie świadomego używania gestów, operowania głosem, stosowania właściwej wokalizy, panowania nad stresem. Czyli krótko mówiąc umiejętności z zakresu tzw. komunikacji niewerbalnej.

Potrafi swobodnie wygłaszać przemówienia, przygotowywać prezentację, zaplanować strategię promocyjną (reklama i PR), prowadzić konferencje i widowiska publiczne.

Posiada kulturę komunikacyjną, rozumianą jako podstawa budowania relacji w zespołach pracowniczych oraz kierowania nimi, a także umiejętności w zakresie samodzielnego organizowania miejsca i czasu pracy.

Co może z tym zrobić?

 Nasze studia przygotują do pracy w zawodach związanych z komunikacją retoryczną: trener komunikacji interpersonalnej, specjalista do spraw kształtowania wizerunku, negocjator, mediator, rzecznik prasowy, copywriter, specjalista do spraw kampanii marketingowych i politycznych, logograf, konferansjer, analityk różnych form komunikacji perswazyjnej (słownej i wizualnej), doradzca w zakresie wizerunku osób i instytucji, z uwzględnieniem sztuki etykiety.

Jako trener i szkoleniowiec absolwent retoryki naucza umiejętności retorycznych, retoryki, kultury żywego słowa, a w przypadku ukończenia wskazanych w programie i wybranych przez siebie przedmiotów (logopedia, muzykoterapia), także emisji głosu w instytucjach zajmujących się dyskursem społecznym. Jest przygotowany do analizy nowoczesnych form strategii perswazji w przestrzeni komunikacji międzyosobowej, w tym komunikacji audiowizualnej.

Co jeszcze potrafi nasz absolwent?

Otóż potrafi on formułować krytycznie problemy z zakresu procesów komunikacyjnych, dobierać odpowiednie źródła informacji, dokonywać krytycznej analizy danych. Posiada umiejętność dokonywania syntezy w badaniach procesów komunikacyjnych. Potrafi dobierać właściwe metody badań.

Dzięki czemu to potrafi?

Ma możliwość odbywania staży w instytucjach wykorzystujących komunikację retoryczną np. w instytucjach kultury, agencjach reklamowych i wizerunkowych, instytucjach edukacyjnych i w mediach. Dodatkowo, istnieje możliwość staży płatnych w ramach różnych projektów realizowanych przez uniwersytet.

To już naprawdę dużo, a tymczasem absolwent studiów I stopnia może udoskonalić swoje umiejętności i poszerzyć zdobytą wiedzę, decydując się na kontynuację swojego wykształcenia na studiach II stopnia.

Co konkretnie wie i potrafi absolwent Retoryki Stosowanej po ukończeniu studiów II stopnia?

Posiada wiedzę z zakresu retoryki współczesnej w jej teoretycznym, jak i praktycznym wymiarze. Jego wiedza i umiejętności dotyczą szczególnie stosowania strategii i taktyk występujących w komunikacji retorycznej. Jest przygotowany do wykorzystania strategii i technik negocjacyjnych w dyskursie marketingowym i dyplomatycznym.

Zdobywa wiedzę z zakresu budowania perswazyjnych przekazów reklamowych, moderowania marketingu politycznego oraz stosowania technik paralelnej argumentacji retorycznej.

Jest wyposażony w kompetencje dotyczące wykorzystania etykiety w dyskursie dyplomatycznym. Jego umiejętności dotyczą organizacji konferencji i spotkań okolicznościowych, umiejętności pisania i wygłaszania przemówień okolicznościowych oraz sztuki improwizacji w dyskursie społecznym.

Jego kompetencje realizują się w obszarze dyskursu marketingowego w zakresie kształtowania etosu marki i prowadzenia dyskursu respektującego różnice międzykulturowe. W tym kontekście zdobywa także wiedzę i umiejętności w zakresie świadomego używania komunikacji retorycznej w odniesieniu do stosowania różnych technik i strategii komunikacyjnych oraz negocjacyjnych, rozpoznawania form manipulacji w wypowiedziach publicznych oraz wiedzę na temat bezpieczeństwa człowieka w komunikacji.

Co może z tym zrobić?

Może wykonywać różne zawody łączące się z funkcjonowaniem komunikacji retorycznej w dyskursie społecznym o nakierowaniu marketingowym i dyplomatycznym.

Jest przygotowany w sferze szkoleniowej, jak i organizacyjnej do pełnienia funkcji lidera w zakresie inicjowania, planowania i realizowania dyskursu perswazyjnego. Może prowadzić teoretyczne prace badawcze, wdrażać i realizować projekty dotyczące funkcjonowania perswazji retorycznej w sferze nowych mediów, biznesu, marketingu politycznego, reklamy i negocjacji.

Posiada odpowiednie umiejętności do podjęcia nauczania i organizowania dydaktyki retoryki oraz prowadzenia kursów i warsztatów z kultury oratorskiej, perswazji niewerbalnej i sztuki etykiety.

Jest wyposażony jest w specjalistyczne narzędzia analitycznego badania i kreatywnego realizowania wszelkich komunikacyjnych działań społecznych, obejmujących współczesne zastosowania perswazji retorycznej. Jest teoretycznie przygotowany do rozpoznawania i określania zróżnicowanych form perswazji retorycznej. Na poziomie pogłębionym teoretycznie potrafi diagnozować charakterystyczne cechy i projektować stymulowanie głównych form współczesnego dyskursu dyplomatycznego i marketingowego.

Co jeszcze potrafi?

Doskonali umiejętności rozpoznawania i prognozowania potrzeb społecznych z perspektywy komunikacji retorycznej, kreowania komunikacyjnych strategii stymulujących rozwój społeczny. W odniesieniu do sztuki retoryki kształtuje umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia, inwencyjnego prognozowania i planowania analitycznego oraz generalizującego podejścia do rozwiązywania problemów komunikacyjnych

Dzięki czemu to potrafi?

Ma możliwość odbywania staży w instytucjach wykorzystujących komunikację retoryczną np. w instytucjach kultury, agencjach reklamowych i wizerunkowych, instytucjach edukacyjnych i w mediach. Istnieje możliwość staży płatnych w ramach różnych projektów realizowanych przez uniwersytet.

Czy Ty też chcesz to wszystko umieć? Dołącz do nas i zadbaj o swoją przyszłość!